• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 02/2010/TT-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/01/2010 Văn bản được ban hành 02/2010/TT-BTTTT
15/03/2010 Văn bản có hiệu lực 02/2010/TT-BTTTT
20/11/2010 Được bổ sung 22/2010/TT-BTTTT
01/08/2011 Bị thay thế 1 phần 12/2011/TT-BTTTT
01/08/2011 Bị hủy bỏ 1 phần 12/2011/TT-BTTTT
15/02/2015 Văn bản hết hiệu lực 02/2010/TT-BTTTT
15/02/2015 Bị hết hiệu lực 23/2014/TT-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.