This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/bothongtin/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=22313" title=" Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)"> Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)

[Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 
 
  Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
 
  Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
 
 
  Văn bản dẫn chiếu (0)
 
 
  Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
 
  Văn bản bị đình chỉ (0)
 
 
  Văn bản liên quan khác (0)
 
 
  Văn bản đình chỉ (0)
 
  Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
 
     
  Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
 
  Văn bản được bổ sung (1)
 
     
  Văn bản bổ sung (1)
 
  Văn bản được sửa đổi (0)
 
     
  Văn bản sửa đổi (0)
 
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.