Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn

thuộc ngành tài nguyên và môi trường

____________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường như sau:

1. Phụ cấp quan trắc áp thấp nhiệt đới, bão và quan trắc lũ: áp dụng đối với viên chức quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo khí tượng thủy văn và những người trực tiếp tham gia ca đo đạc, quan trắc khí tượng thủy văn và dự báo khí tượng thủy văn trong những ngày có áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

Phụ cấp tính theo ngày thực tế trực tiếp quan trắc gồm 03 mức: 75.000 đồng, 50.000 đồng và 30.000 đồng.

a) Mức 75.000 đồng/người/ngày đối với những người trực tiếp đo đạc tại các trạm thủy văn có phương tiện đo bằng thuyền hoặc ca nô.

b) Mức 50.000 đồng/người/ngày đối với những đối tượng sau:

- Những người trực tiếp đo đạc tại các trạm thủy văn có phương tiện đo bằng nôi;

- Những người trực tiếp quan trắc bão, áp thấp nhiệt đới tại các trạm khí tượng và các trạm khí tượng - hải văn;

- Những người trực tiếp thực hiện ca dự báo khí tượng thủy văn tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Phòng Dự báo khí tượng thủy văn tại các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và các Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Mức 30.000 đồng/người/ngày đối với những người trực tiếp đo đạc tại các trạm thủy văn có phương tiện đo bằng cầu.

2. Phụ cấp thám sát bão, áp thấp nhiệt đới và khảo sát biển bằng máy bay và tàu biển áp dụng đối với:

a) Viên chức thực hiện thám sát bão, áp thấp nhiệt đới và khảo sát bằng máy bay được hưởng chế độ cho 01 người trong 01 ngày thực tế là 100.000 đồng.

b) Viên chức thực hiện thám sát bão, áp thấp nhiệt đới và khảo sát bằng tàu biển được hưởng chế độ cho 01 người trong 01 ngày thực tế đi tàu:

- Ngày có bão: 100.000 đồng;

- Ngày không có bão: 70.000 đồng.

Điều 2. Quy định trợ cấp tiền ăn hàng tháng đối với viên chức trong thời gian làm việc tại các trạm khí tượng, trạm khí tượng – hải văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Trợ cấp toàn bộ tiền ăn hàng tháng như mức ăn của hạ sỹ quan quân đội đối với viên chức làm việc tại các Trạm Khí tượng, Trạm Khí tượng – Hải văn: Trường Sa, Song Tử Tây, Hoàng Sa, Sinh Tồn, DK1-7, DK 1-10, Hòn Tre (tỉnh Kiên Giang), Thổ Chu, Hòn Mê, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm.

b) Trợ cấp tiền ăn hàng tháng bằng 50% mức ăn của hạ sỹ quan quân đội đối với viên chức làm việc tại các Trạm Khí tượng, Trạm Khí tượng – Hải Văn: Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Hòn Dấu, Hòn Ngư, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo và Phú Quốc.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009

Bãi bỏ Quyết định số 819/TTg ngày 14 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành khí tượng thủy văn.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng