Sign In

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợcấp và sinh hoạt phí

đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp vàsinh hoạt phí

 

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chínhphủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Từngày 01 tháng 01 năm 2001 điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp vàsinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạtphí như sau:

1.Nâng mức lương tối thiểu từ 180.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số175/1999/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 10/2000/NĐ-CP ngày 27tháng 3 năm 2000 của Chính phủ lên 210.000 đồng/tháng áp dụng đối với các đối tượnghưởng lương, phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước và người laođộng trong các doanh nghiệp;

2.Tăng mức sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang côngtác và đã nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15 tháng 12năm 1999 của Chính phủ tương ứng với mức nâng tiền lương tối thiểu từ 180.000đồng lên 210.000 đồng/tháng;

3.Tăng mức lương hưu và mức trợ cấp hàng tháng theo chế độ bảo hiểm xã hội quyđịnh tại Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ vàQuyết định số 234/1999/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủtương ứng với mức nâng tiền lương tối thiểu từ 180.000 đồng lên 210.000đồng/tháng;

4.Tăng thêm 26,7% quỹ trợ cấp, phụ cấp đối với người có công so với quỹ hiện hànhquy định tại Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 1999 của Chínhphủ.

Điều 2.

1.Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướngdẫn thực hiện việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu và mức sinh hoạt phí quyđịnh tại khoản 1 và 2 Điều 1 Nghị định này.

2.Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liênquan hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu đối với doanhnghiệp, mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng trợ cấp hàngtháng theo chế độ bảo hiểm xã hội và mức trợ cấp đối với người có công quy địnhtại các khoản 1, 3 và 4 Điều 1 Nghị định này.

3.Bộ Tài chính bố trí qũy tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêmquy định tại Nghị định này trong dự toán ngân sách nhà nước các cấp theo phâncấp hiện hành và thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp vàsinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 3. BộQuốc phòng, Bộ Công an, sau khi có thỏa thuận của Ban Tổ chức - Cán bộ Chínhphủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thi hànhnhững quy định của Nghị định này đối với các lực lượng vũ trang thuộc phạm viquản lý.

Điều 4.Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương khẩn trươngnghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và trợ cấp xã hội theotinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIIItrình Chính phủ xem xét, quyết định để triển khai thực hiện vào năm 2002.

Điều 5. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Cáckhoản trích và chế độ được hưởng theo lương hoặc sinh hoạt phí theo quy địnhcủa Nhà nước được tính lại tương ứng với việc điều chỉnh mức tiền lương tốithiểu và mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định này.

Điều 6. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch y ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Chính phủ

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng