• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2013
Sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Số ký hiệu 02/2008/TT-BNV Ngày ban hành 03/03/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/03/2008
Nguồn thu thập Công báo số 167 + 168, năm 2008; Ngày đăng công báo 10/03/2008
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 841/QĐ-BNV Về việc công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành đã hết hiệu lực Pháp luật Ngày hết hiệu lực 22/07/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.