• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/06/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2013
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp
Số ký hiệu 67/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 19/05/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 13/06/2005
Nguồn thu thập Công báo số 23&24, năm 2005 Ngày đăng công báo 29/05/2005
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Trong thời hạn hai tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát lại đội ngũ giám định viên tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành hoặc địa phương mình và đề nghị Bộ Tư pháp cấp thẻ giám định viên tư pháp cho những người có đủ điều kiện bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh Giám định tư pháp và Điều 1 của Nghị định này. Tổ chức giám định tư pháp ở lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự được thành lập theo quy định của Nghị định số 117/HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về giám định tư pháp tiếp tục hoạt động cho đến khi tổ chức giám định tư pháp được thành lập hoặc củng cố, kiện toàn theo quy định của Pháp lệnh Giám định tư pháp và Nghị định này. Tổ chức giám định tư pháp ở lĩnh vực văn hoá, tài chính kế toán, xây dựng, khoa học kỹ thuật được thành lập theo Nghị định số 117/HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về giám định tư pháp được giải thể theo quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn hai tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Khi ra quyết định giải thể tổ chức giám định tư pháp ở lĩnh vực văn hoá, tài chính kế toán, xây dựng, khoa học kỹ thuật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời ra quyết định miễn nhiệm giám định viên trưởng của các tổ chức giám định tư pháp đó.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp có hiệu lực Ngày hết hiệu lực 15/09/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.