• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 19/2016/TT-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Minh Tuấn

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.