• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/02/2007
BỘ Y TẾ
Số: 10/2007/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý

của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

________________

 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 49-QĐ/TW, Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03/5/1999 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Hướng dẫn số 17-HD/TCTW ngày 23/4/2003 của Ban Tổ chức - Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ khoản 2 của Điều 1 Quyết định 1947/2000/QĐ-BYT ngày 23/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tạm thời về phân cấp quản lý, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý khi xét bổ nhiệm.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Chánh Thanh tra - Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Thị Trung Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.