• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/04/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 16/12/2008
CHÍNH PHỦ
Số: 70/2006/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân,

nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

___________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong thời gian trực tiếp tham gia diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn với mức 110.000đồng/người/ngày (tương đương 7 USD/ngày).

Điều 2: Chế độ phụ cấp đặc thù đi biển quy định tại Điều 1 Quyết định này được tính trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm giao cho Bộ Giao thông vận tải theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chi trả trực tiếp cho công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong thời gian trực tiếp tham gia diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành và kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 5: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.