• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/03/2011
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 01/2011/TT-BTNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2011

THÔNG TƯ

Bổ sung khoản 3 Điều 8 Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của 
Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc 
thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về 
tài nguyên và môi trường

_______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm m khoản 3 Điều 8 Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT như sau:

“m) Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2011./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Linh Ngọc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.