• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 26/12/2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 Số: 27/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai,  ngày 13  tháng 12 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê chuẩn mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai

_________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XIII

KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2004)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối vời cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 1623/TTr-UB ngày 23/11/2004 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-BKTNS ngày 05/12/2004 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Nhóm thứ nhất: Gồm 02 chức danh:

Phó Chỉ huy trưởng quân sự và Phó Trưởng Công an (Nơi chưa bố trí được lực lượng Công an chính quy).

Hai chức danh này được giữ nguyên mức sinh hoạt phí hiện hưởng 423.000 đồng/tháng đến hét tháng 12 năm 2005.

2. Nhóm thứ hai: Gồm 09 chức danh:

Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Cấp phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã; Trưởng thôn bản, Tổ trưởng tổ dân phố ở thị trấn.

Mức phụ cấp: 150.000 đồng/tháng.

3. Nhóm thứ ba: Gồm 08 chức danh:

Trưởng ban Tổ chức Đảng; Trưởng ban Tuyên giáo; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Cán bộ kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông - lâm, ngư nghiệp; cán bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em; cán bộ Lao động Thương binh và xã hội; cán bộ Đài truyền thanh - quản lý Nhà văn hóa (nơi có nhà văn hóa, điểm văn hóa hoặc có hệ thống đài truyền thanh); cán bộ Văn phòng cấp ủy - Tạp vụ - Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ (chung cho cả công việc của cơ quan Đảng và chính quyền cấp xã).

Mức phụ cấp: 120.000 đồng/tháng.

4. Nhóm thứ tư: Gồm 04 chức danh:

- Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn; Công an viên. Mức phụ cấp: 90.000 đồng/tháng.

- Tổ trưởng Đảng trực thuộc chi bộ xã; tổ trưởng tổ dân phố thuộc phường. Mức phụ cấp: 70.000 đồng/tháng.

Cán bộ không chuyên trách được bố trí kiêm nhiệm không quá một chức danh và được hưởng thêm mức phụ cấp hàng tháng bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

Thời gian thực hiện mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai từ ngày 01/01/2005.

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho:

- UBND tỉnh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2004.

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Giàng Seo Phử

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.