• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 18/06/2006
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP
Số: 34A/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với

Chấp hành viên thi hành án dân sự

___________

 

Thi hành Quyết định số 76/2001/QĐ-TTg ngày 14/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự; Liên tịch Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, MỨC BỒI DƯỠNG:

Chấp hành viên làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/người/tháng.

II. NGUỒN KINH PHÍ, CÁCH CHI TRẢ:

1. Nguồn kinh phí:

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng nêu trên được bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan có đối tượng được hưởng theo quy định tại mục I của Thông tư này.

2. Cách chi trả:

- Việc bồi dưỡng đối với chấp hành viên thuộc đơn vị nào do đơn vị đó chi trả.

- Mức bồi dưỡng quy định tại Thông tư này được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không được tính để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

3. Quản lý, quyết toán kinh phí:

Việc quản lý, cấp phát, hạch toán và quyết toán kinh phí theo chế độ quản lý tài chính hiện hành và được hạch toán vào mục 102, tiểu mục 08 theo chương, loại, khoản, hạng tương ứng của mục lục ngân sách Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2001. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về liên bộ để nghiên cứu, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tư pháp
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Nguyễn Trọng Điều

Nguyễn Thị Kim Ngân

Lê Thị Thu Ba

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.