• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/10/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 29/04/2010
CHÍNH PHỦ
Số: 56/2000/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày17/ 11/ 1998 của Chính phủ

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ban hành ngày 26 tháng 02 năm1998;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban- Ban Tổ chức - Cán bộ Chínhphủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửađổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 củaChính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như sau:

"6.2- Tuổi đời dự tuyển đối với nam và nữ phải từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi. Trườnghợp người dự tuyển đã là sĩ quan trong lực lượng vũ trang hoặc là viên chứctrong doanh nghiệp nhà nước, thì tuổi đời dự tuyển có thể cao hơn, nhưng khôngquá 45 tuổi''.

Điều 2. Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trướcđây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộtrưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn thihành Nghị định này.

Điều 4.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.