• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/1982
BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Số: 03/TTLB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 2 tháng 2 năm 1982

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Về việc quy định thu cước khoán bưu phí cấp xã

__________________________

 

Thông tư số 04/LBTC-TCBĐ, ngày 10/5/1969 quy định cơ quan cấp xã gửi công văn giấy tờ qua bưu điện phải trả bưu phí theo chế độ cước khoán, mỗi tháng mỗi xã là 10 đồng.

Theo quyết định số 220/CP ngày 29/5/1981 của Hội đồng chính phủ, cước phí 1 thư thường được nâng từ 0đ12 lên 0đ30. Để thức hiện quyết định trên và để phù hợp với tình hình mới, Liên bộ quyết định nâng mức cước khoán bưu điện cấp xã từ 10 đồng/tháng mỗi xã lên 25 đồng/tháng.

Hàng tháng Uỷ ban nhân dâ xã trích ngân sách xã trả trực tiếp khoản cước khoán nói trên cho Phòng bưu điện huyện vào 10 ngày đầu của mỗi tháng theo thông báo kiêm hoá đơn của phòng bưu điện huyện.

Thông tư này, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/1982.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

Phó Tổng cục Tổng cục Bưu điện

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Chu Tam Thức

Trương Văn Thoan

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.