• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2009
BỘ NỘI VỤ
Số: 1161/QĐ-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 4 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập hội đồng thi nâng ngạch từ ngạch thanh tra viên chính lên ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2009

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định sô 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 và Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ tại công văn số 1497/TTCP-TCCB ngày 03 tháng 7 năm 2009 về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch từ ngạch Thanh tra viên chính lên ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2009;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch từ ngạch Thanh tra viên chính lên ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2009 của Thanh tra Chính phủ và cử các ông, bà có tên sau đây vào Hội đồng thi:

1. Ông Trần Đức Lượng, Thanh tra viên cao cấp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Ngô Văn Cao, Thanh tra viên chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Phạm Văn Khanh, Thanh tra viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ, Ủy viên;

4. Bà Hoàng Thị Thao, Thanh tra viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Kim Châu, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ, Ủy viên;

6. Ông Đoàn Hữu Tuyến, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Ngọc Bội, Thanh tra viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009 có nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức và tổ chức thực hiện việc thi nâng ngạch lên Thanh tra viên cao cấp theo đúng quy chế hiện hành.

Điều 3. Hội đồng thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2009 được phép sử dụng con dấu của Thanh tra Chính phủ trong quá trình tổ chức thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Tổng Thanh tra Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Duy Thăng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.