• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2009
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 160/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định 117/ HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về giám định tư pháp;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp trong thời gian thực hiện giám định như sau:

- Đối với trường hợp thực hiện giám định theo vụ việc thì mức bồi dưỡng cho 1 vụ việc cao nhất là 150.000 đồng, thấp nhất là 10.000 đồng;

- Đối với trường hợp thực hiện giám định theo ngày công thì mức bồi dưỡng cho 1 ngày công là 12.000 đồng.

Điều 2. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhịêm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.