• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2009
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 819/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức viên chức ngành Khí tượng thuỷ văn

____________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn;

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Khí tượng thuỷ văn như sau:

1. Phụ cấp quan trắc lũ và quan trắc bão: áp dụng đối với quan trắc viên trực tiếp quan trắc lũ, quan trắc bão trong những ngày có lũ và bão.

Phụ cấp tính theo ngày thực tế quan trắc gồm 3 mức: 8.500đ; 5.500đ và 3.500đ.

2. Chế độ thám sát bão và khảo sát biển bằng máy bay và tàu biển, áp dụng đối với:

Công chức, viên chức thực hiện thám sát bão và khảo sát biển bằng máy bay được hưởng chế độ cho 1 người trong 1 ngày thực tế bay là: 20.000 đồng.

Công chức, viên chức thực hiện thám sát bão và khảo sát biển bằng tàu biển được hưởng chế độ cho 1 người trong 1 ngày thực tế đi tàu như sau:

Ngày có bão: 20.000 đồng;

Ngày không có bão: 10.000 đồng.

Điều 2.- Quy định tạm thời trợ cấp tiền ăn hàng tháng đối với công chức, viên chức trong thời gian làm việc tại các trạm khí tượng hải văn - hải đảo thuộc Tổng cục Khí tượng thuỷ văn:

Trợ cấp toàn bộ tiền ăn hàng tháng như mức ăn của hạ sĩ quan quân đội đối với công chức, viên chức làm việc tại các trạm khí tượng hải văn - hải đảo ở quần đảo Trường Sa, DK1 và Song Tử Tây;

Trợ cấp một phần tiền ăn hàng tháng bằng 50% mức ăn hàng tháng của hạ sĩ quan quân đội đối với công chức, viên chức công tác tại các trạm khí tượng hải văn - hải đảo ở các đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Hòn Ngư và Thổ Chu.

Điều 3.- Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

ĐIều 4.- Quyết định này được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 1996.

Điều 5.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.