• Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

  Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất thuộc cấp tỉnh quản lý

  10/07/2020

  20/07/2020

 • Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND

  Quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  10/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  10/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  10/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND

  Quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khái thác, sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  10/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1778/2010/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân ​tỉnh về việc trợ cấp cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang cán bộ và người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  10/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác MặT trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"

  10/07/2020

  20/07/2020

 • Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

  Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hòan cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  10/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  10/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

  Bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điềm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  10/07/2020

  20/07/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.