• Quyết định 52/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  20/11/2020

  01/12/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 50/2020/QĐ-UBND

  phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2020.

  10/11/2020

  01/12/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 49/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  06/11/2020

  20/11/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 48/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  22/10/2020

  15/11/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

  Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

  12/10/2020

  01/11/2020

 • Quyết định 45/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  09/10/2020

  20/10/2020

 • Quyết định 42/2020/QĐ-UBND

  Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

  30/09/2020

  15/10/2020

 • Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  23/09/2020

  08/10/2020

 • Quyết định 40/2020/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.

  17/09/2020

  01/10/2020

 • Quyết định 39/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức Lễ hội văn hóa - du lịch ở nước ngoài của tỉnh Đồng Nai.

  08/09/2020

  25/09/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.