• Quyết định 38/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  04/09/2020

  04/09/2020

 • Quyết định 37/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện giao thông đối với dự án đường ĐT.768 theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT.

  31/08/2020

  31/08/2020

 • Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  31/08/2020

  11/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 35/2020/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế cho các cơ sở y tế thuộc ngành y tế tỉnh Đồng nai quản lý

  17/08/2020

  01/09/2020

 • Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  14/08/2020

  01/09/2020

 • Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  13/08/2020

  01/09/2020

 • Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số nội dung tại Điều 4 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  13/08/2020

  01/09/2020

 • Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  03/08/2020

  14/08/2020

 • Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện công tác chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  23/07/2020

  03/08/2020

 • Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  23/07/2020

  10/08/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.