Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa,

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

______________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 5

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 11990/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai; Tờ trình số 12476a/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tờ trình số 12648a/TTr-UBND ngày 05  tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tờ trình số 12687a/TTr-UBND ngày 06  tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Danh mục 443 dự án cần thu hồi đất trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích các dự án là 3.383,34 ha, trong đó diện tích cần thu hồi đất là 3.226,71 ha (phụ lục 1 đính kèm)

2. Danh mục 73 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với diện tích 101,66 ha, trong đó: sử dụng đất trồng lúa là 75,56 ha;  đất rừng phòng hộ 0,55 ha; đất rừng đặc dụng 13,57 ha; đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ 10,03 ha; vừa đất trồng lúa, vừa rừng phòng hộ và vừa rừng đặc dụng 3,05 ha; các trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang các mục đích khác của 09 địa phương với diện tích 280,65 ha (phụ lục 2 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Cường