Sign In

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước

đối với lĩnh vực đầu tư phát triển chợ

_______________________

 
 

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội chung của cả nước hội nhập sâu và ảnh hưởng biến động về giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên thế giới, kinh tế Đồng Nai vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng cao. Năm 2007, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn tỉnh đạt 42.832 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2006; tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ, lần đầu tiên đạt mức tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung nền kinh tế (16,5% so với 15,1%), chiếm 30,2% trong cơ cấu GDP của tỉnh. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra đạt 51.213 tỷ đồng, tăng 29,6% so năm 2006. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 26.421 tỷ đồng, đạt 103,6% so kế hoạch, tăng 25,3% so với năm 2006, trong đó có tỷ lệ đóng góp đáng kể của hệ thống chợ, siêu thị.

Tổng số chợ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 187 chợ, trong đó có 07 chợ loại 1, 29 chợ loại 2, 151 chợ loại 3. Theo phân loại quản lý: Có 11 doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh khai thác 13 chợ, 16 Hợp tác xã quản lý, kinh doanh và khai thác 16 chợ, 01 hộ kinh doanh cá thể đầu tư, kinh doanh khai thác 01 chợ, còn lại 159 chợ thực hiện theo hình thức Ban Quản lý, Tổ Quản lý.

Với mục tiêu từng bước nâng cao văn minh thương mại tại các chợ, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng và nâng cao mức sống của nhân dân, đồng thời đưa công tác quản lý chợ đi vào nề nếp, UBND tỉnh Đồng Nai Chỉ thị:

1. Về đầu tư xây dựng, di dời, thực hiện quy hoạch:

Các Sở, ngành phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là UBND huyện) có kế hoạch triển khai thực hiện tốt việc phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, cụ thể:

a) Sở Công thương, UBND huyện phối hợp Sở Kế hoạch - Đầu tư xúc tiến công tác kêu gọi đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy mô, vị trí đã được phê duyệt, trong đó khuyến khích phát triển các loại hình kinh doanh thương mại hiện đại, văn minh thương mại.

b) Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp UBND huyện kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác xây dựng phát triển chợ tại các xã, ấp thuộc

vùng sâu vùng xa, gặp nhiều khó khăn để các địa phương này có nơi họp chợ phục vụ người dân địa phương; phát triển hệ thống tiêu thụ thực phẩm sạch.

c) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND huyện tổ chức rà soát, kiểm tra, thẩm định các dự án xây dựng chợ, yêu cầu các chủ đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy hoạch, thiết kế cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt, trong đó đặc biệt chú ý đến các chợ loại 1, các chợ tại các trung tâm huyện, cụm xã.

d) UBND huyện phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện:

- Công bố quy hoạch xây dựng chợ nhằm công khai trong việc kêu gọi đầu tư. Đề xuất các giải pháp và chính sách tích cực, đồng bộ để giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng chợ theo đúng quy hoạch.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp chợ nhằm đảm bảo nơi mua bán của người dân địa phương; từng bước di dời, giải tỏa và kiên quyết không để phát sinh thêm các chợ cóc, chợ tạm, chợ tự phát. Hướng dẫn Ban Quản lý chợ lập các phương án sửa chữa, nâng cấp chợ; giám sát, kiểm tra việc vận động các hộ kinh doanh đóng góp tiền sửa chữa, nâng cấp chợ.

- Chỉ đạo xử lý triệt để các trường hợp thuê các điểm kinh doanh tại chợ không kinh doanh trong thời gian dài. Tạo điều kiện thuận lợi để thương nhân kinh doanh tại chợ, doanh nghiệp tham gia góp vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp chợ.

- Về công tác di dời giải tỏa chợ thực hiện đúng Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng việc công bố công khai quy hoạch, thời gian thực hiện, phương án bố trí chợ tạm cho thương nhân trong quá trình thi công di dời chợ, các chính sách chế độ hỗ trợ di dời, giải tỏa chợ có liên quan. Không để xảy ra tình trạng khiếu nại tập thể, khiếu nại vượt cấp gây mất trật tự, an ninh xã hội.

2. Về công tác quản lý và phát triển chợ:

a) Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh và khai thác chợ, Ban Quản lý các chợ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các điểm kinh doanh trong các chợ; chú trọng kiểm tra tại nơi tập trung nguồn hàng và phát luồng hàng hóa; gắn việc kiểm tra tình hình thực hiện quy định pháp luật về giá với kiểm tra tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đo lường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại các chợ. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật của tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Nội vụ triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về chợ cho cán bộ quản lý thương mại, lãnh đạo UBND cấp xã, Ban Quản lý chợ. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị có chức năng thực hiện việc đào tạo nghiệp vụ kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã để các doanh nghiệp này nắm bắt và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Sở Tài chính phối hợp cùng Cục Thuế tỉnh có văn bản hướng dẫn UBND huyện và các đơn vị có liên quan về thực hiện các cơ chế quản lý tài chính về chợ, thu phí chợ, khấu hao tài sản chợ. Xác định lại giá trị tài sản của Nhà nước tại các chợ và hướng dẫn công tác quản lý.

Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn về chế độ lương và phụ cấp đối với cán bộ quản lý chợ để thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh.

c) Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp UBND huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác xác định ranh giới đất chợ, đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ nhằm tạo cơ sở pháp lý trong việc quản lý, chuyển giao chợ cho các đơn vị thực hiện quản lý, kinh doanh và khai thác chợ sau này. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại chợ đảm bảo việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải và hệ thống cấp, thoát nước của chợ.

d) Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ và Sở Y tế công bố danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm.

e) Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền để thương nhân và người tiêu dùng hiểu rõ và chấp hành các chủ trương, chính sách của tỉnh về xây dựng mới, di dời giải tỏa chợ, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá,… từ đó tự đổi mới, thực hiện tốt văn minh thương nghiệp trong tình hình hội nhập kinh tế hiện nay.

g) Sở Y tế phối hợp Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại các chợ.

h) Sở Kế hoạch - Đầu tư hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc ngành nghề đầu tư, quản lý và kinh doanh chợ theo đúng trình tự và thủ tục của luật định. Tiến hành hậu kiểm nhằm chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, quản lý và kinh doanh chợ tuân theo đúng pháp luật.

Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp UBND huyện tham mưu, đề xuất việc cấp giấy phép và đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh ăn uống,

thực phẩm tươi sống và hàng cồng kềnh,… tại các chợ để thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh.

i) Sở Khoa học - Công nghệ chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chức năng kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa trong sản xuất và lưu thông phân phối trên thị trường, kiểm tra việc thực hiện ghi nhãn hàng hóa và tăng cường công tác giám sát chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu. Phối hợp với UBND huyện từng bước trang bị cân đối chứng tại tất cả các chợ và thực hiện kiểm tra, xử lý các phương tiện cân đo trong buôn bán, giao nhận nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

k) Công an tỉnh phối hợp UBND huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiên quyết dẹp bỏ các chợ lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh các chợ trong việc tổ chức, bố trí, sắp xếp các ngành hàng, hộ kinh doanh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, mỹ quan đô thị.

l) Liên minh Hợp tác xã phối hợp UBND huyện hướng dẫn việc chuyển giao chợ cho hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác theo đúng quy định của pháp luật. Từng bước nâng cao vai trò kinh doanh khai thác chợ đối với các Hợp tác xã đã nhận quản lý chợ.

m) UBND huyện chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng Công thương phối hợp phòng Nội vụ sớm tham mưu hoàn thành việc phê duyệt quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý chợ, nội quy chợ, sắp xếp ngành hàng, hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh. Các phòng chức năng hướng dẫn về nghiệp vụ cho các Ban Quản lý, Tổ Quản lý chợ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì chặt chẽ chế độ thông tin báo cáo.

n) UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, không để tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn về cháy nổ, an toàn về giao thông.

o) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, hộ kinh doanh cùng góp sức xây dựng đời sống văn hóa mới, nâng cao nhận thức của nhân dân trong tiêu dùng hàng hóa: Không mua, bán tại các chợ tự phát, các chợ lấn chiếm lòng lề đường, chợ cóc; đồng thời chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Nhà nước trong việc di dời, giải tỏa chợ.

p) Báo, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước thường xuyên đưa tin tức nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông,...

3. Trưởng Ban Quản lý, Ban Điều hành các chợ thực hiện một số nội dung như sau:

a) Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, sắp xếp ngành hàng, giám sát việc kinh doanh gia súc, gia cầm tại chợ phù hợp với quy định hiện hành. Khuyến khích, truyên truyền, vận động người bán hàng vào chợ kinh doanh, buôn bán.

b) Tích cực tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các quy định của pháp luật về giá để các thương nhân kinh doanh trong chợ thực hiện việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Rà soát, kiểm tra nội quy của chợ, nếu không có quy định hoặc có nhưng trái với quy định của pháp luật hiện hành về việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết phải sửa đổi, bổ sung trình UBND cấp huyện phê duyệt, ban hành.

c) Thực hiện tốt công tác báo cáo hàng tháng, quý, năm về các cơ quan chức năng để các cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt kịp thời và tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác.

4. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, các Sở, ngành của tỉnh triển khai Chỉ thị này và các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư phát triển, quản lý chợ thành kế hoạch của địa phương, ngành, đơn vị, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Giao Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này về UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phản ánh kịp thời về UBND tỉnh chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Một