• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2010
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 01/2010/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2010

CHỈ THỊ

Thực hiện nghiêm quy định cấm đánh bạc

và sử dụng trái phép các chất ma túy

_________________

 

Thời gian qua, tệ nạn đánh bạc dưới nhiều hình thức như đánh bài, xóc đĩa, đá gà, ghi đề, cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng, đã xuất hiện đường dây móc nối đưa người sang Campuchia đánh bạc với số tiền rất lớn. đáng chú ý thời gian gần đây có hiện tượng một số cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức, sử dụng trái phép các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, làm suy giảm phẩm chất đạo đức, sức khỏe và khả năng làm việc, đồng thời đã đẩy nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh kiệt quệ về kinh tế, hạnh phúc bị tan vỡ, gây bất bình trong dư  luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện nghiêm Điều 17 Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 nhằm tăng cường kỷ cương, phép nước; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Đồng Nai tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức và sử dụng trái phép chất ma túy, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp Nhà nước và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Đồng Nai phải nghiêm chỉnh thực hiện quy định của pháp luật về cấm sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc dưới mọi hình thức.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang khi phát hiện các hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy, đánh bạc của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hoặc các cơ quan, đơn vị khác phải có trách nhiệm kịp thời báo cáo với Thủ trưởng đơn vị hoặc tố giác với cơ quan chức năng của Nhà nước biết. Người tố giác được giữ bí mật, được đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Các hành vi dung túng, bao che, không xử lý nghiêm minh, hoặc có hành vi tố cáo sai sự thật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 hoặc quy định của pháp luật.

3. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có kế hoạch thường xuyên tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ và người lao động do mình quản lý không sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc, tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội và trong nội bộ. Cơ quan, tổ chức có cán bộ thuộc quyền quản lý vi phạm sẽ bị hạ ít nhất một bậc thi đua hàng năm tùy theo số lượng, tính chất mức độ vi phạm của cán bộ thuộc quyền.

4. Thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý giáo dục cán bộ trong trường hợp để nhân viên, chiến sỹ cấp dưới do mình trực tiếp quản lý vi phạm quy định của Chỉ thị này.

5. Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các tệ nạn ma túy, cờ bạc; thường xuyên đưa gương người tốt, việc tốt trong phòng ngừa, phát hiện tố giác và xử lý các hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy, đánh bạc dưới mọi hình thức trong cán bộ, công chức, viên chức để góp phần xây dựng đội ngũ công chức của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

6. Thủ trưởng các cơ quan chức năng khi phát hiện, xử lý cá nhân vi phạm quy định của Chỉ thị này có trách nhiệm thông báo đến cơ quan, đơn vị, tổ chức của cá nhân vi phạm; đồng thời thông báo kết quả xử lý về Công an tỉnh để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.

7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị này đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị cấp dưới, đơn vị trực thuộc do mình quản lý. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo kết quả thực hiện Chỉ thị về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Một

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.