• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/11/2019
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 34/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 6 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động,

thương binh và xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, bao gồm:

1. Quyết định số 24/2003/QĐ-UB ngày 05/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

2. Chỉ thị số 18/2015/CT-UBND ngày 09/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hànhQuy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2.Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng11năm 2019.

Điều 3.Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải Quyết định này trên Công báo tỉnh Gia Lai và Cổngthôngtin điệntử tỉnh Gia Lai.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp Quyết định này vào Danh mục văn bản hết hiệu lực và ngừng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư Pháp,Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Ngọc Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.