• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/11/2019
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 35/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 6 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phósự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai

____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3520/TTr-STNMT ngày 30 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai (sau đây viết là Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND):

1. Khoản 3 Điều 6 được sửa đổinhư sau:

“3. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định quy định tại Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều này phải có văn bản thông báo cho chủ cơ sở, chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.”

2. Điều 7 được sửa đổi như sau:

Điều 7. Trình phê duyệt, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

1. Sau khi nhận được Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của chủ cơ sở, chủ dự án hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm định, cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Quy định này có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sau khi nhận được hồ sơ trình phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Quy định này phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; trường hợp không phê duyệt, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.”

3. Khoản 5 Điều 12 được sửa đổi như sau:

“5. Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư, xây dựng dẫn đến thay đổi nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được phê duyệt, chủ cơ sở, chủ dự án phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu”.

Điều 2.Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 11 năm 2019.

2. Bãi bỏ tiết 5 điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 6; Điều 8; khoản 1 Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Tiến Đông

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.