• Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

  16/05/2020

  26/05/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  15/05/2020

  01/06/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND

  Về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020

  14/05/2020

  14/05/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

  06/05/2020

  20/05/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  27/04/2020

  10/05/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

  23/04/2020

  03/05/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung mốt số Điều của Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  15/04/2020

  15/04/2020

 • Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND

  Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  31/03/2020

  31/03/2020

 • Nghị quyết 242/2020/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019

  31/03/2020

  10/04/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.