• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2019
UBND TỈNH TÂY NINH
Số: 32/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin - Truyền Thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số  413/TTr-PTTH  ngày 26 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

1. Khoản 7 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định của pháp luật”.

2. Khoản 9 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành”.

3. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Có 06 phòng

a) Phòng Tổ chức và Hành chính;

b) Phòng Văn nghệ và Giải trí;

c) Phòng Dịch vụ và Quảng cáo;

d) Phòng Thời sự;

đ) Phòng Kỹ thuật và Sản xuất chương trình;

e) Phòng Chương trình và Khoa giáo.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh”.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2019./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Văn Tân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.