• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2020
HĐND TỈNH TÂY NINH
Số: 08/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

___________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 17

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 1544/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

                                                                                                QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

b) Người cao tuổi là công dân Việt Nam thọ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

1. Người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt.

2. Người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt.

3. Người cao tuổi thọ 90 tuổi: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt.

4. Người cao tuổi thọ 95 tuổi: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

5. Người cao tuổi thọ 100 tuổi: Quà tặng gồm 5 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt.

6. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi (thực hiện chúc thọ, mừng thọ hàng năm): Quà tặng gồm hiện vật trị giá 600.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Tâm

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.