• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2015
Lịch sử hiệu lực: Luật 34/2009/QH12
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/06/2009 Văn bản được ban hành 34/2009/QH12
01/09/2009 Văn bản có hiệu lực 34/2009/QH12
01/07/2014 Bị bãi bỏ 1 phần 45/2013/QH13 Xem tại đây
01/07/2015 Văn bản hết hiệu lực 34/2009/QH12
01/07/2015 Bị hết hiệu lực 65/2014/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.