• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 03/03/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 05/2006/QĐ-BGD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/02/2006 Văn bản được ban hành 05/2006/QĐ-BGD
25/03/2006 Văn bản có hiệu lực 05/2006/QĐ-BGD
30/03/2007 Được bổ sung 04/2007/QĐ-BGDĐT
03/03/2008 Văn bản hết hiệu lực 05/2006/QĐ-BGD
03/03/2008 Bị thay thế 05/2008/QĐ-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.