• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 09/07/2006
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/04/2005 Văn bản được ban hành 1318/2005/QĐ-BTM
20/05/2005 Văn bản có hiệu lực 1318/2005/QĐ-BTM
09/07/2006 Văn bản hết hiệu lực 1318/2005/QĐ-BTM
09/07/2006 Bị thay thế 24/2006/QĐ-BTM
09/07/2006 Bị bãi bỏ 24/2006/QĐ-BTM
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.