Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

__________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 9053/TTr-BGD&ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2007 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế-Tài chính thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trường Đại học Kinh tế-Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường Đại học Kinh tế-Tài chính thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Kinh tế-Tài chính thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng