Sign In

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Về việc bãi bỏ Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại;

tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu

bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu

_____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;

Để chống chuyển tải bất hợp pháp và bảo vệ uy tín hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường thế giới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập Khẩu,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về ban hành danh mục tạm thời hàng hoá tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nhập khẩu để gia công theo giấy phép của Bộ Thương mại.

Điều 2. Tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Điều 3. Tạm thời quy định điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, kể cả các hợp đồng gia công cho nước thứ ba để xuất khẩu sang Hoa Kỳ, theo nguyên tắc sau:

Trị giá bán thành phẩm nhập khẩu tính theo giá CIF cảng Việt Nam không lớn hơn 60% trị giá xuất khẩu thành phẩm tính theo giá FOB cảng Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu được giải quyết tại cơ quan hải quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập Khẩu, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ Thương mại

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phan Thế Ruệ