Sign In

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010

_________________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11; Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11; Nghị quyết số 37/2009/QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Nghị quyết số 38/2009/QH12 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2010;

Sau khi xem xét Báo cáo số 104/BC-CP ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, Báo cáo kiểm toán số 93/BC-KTNN ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Kiểm toán Nhà nước, Báo cáo thẩm tra số 534/BC-UBTCNS13 ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Báo cáo tiếp thu, giải trình số 176/BC-UBTVQH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010:

1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 777.283 tỷ đồng (bảy trăm bảy mươi bảy nghìn, hai trăm tám mươi ba tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2009 sang năm 2010, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2009, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 850.874 tỷ đồng (tám trăm năm mươi nghìn, tám trăm bảy mươi tư tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2010 sang năm 2011.

3. Bội chi ngân sách nhà nước là 109.191 tỷ đồng (một trăm linh chín nghìn, một trăm chín mươi mốt tỷ đồng), bằng 5,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước:

- Vay trong nước: 68.967 tỷ đồng (sáu mươi tám nghìn, chín trăm sáu mươi bảy tỷ đồng);

- Vay ngoài nước: 40.224 tỷ đồng (bốn mươi nghìn, hai trăm hai mươi tư tỷ đồng).

(Ban hành kèm theo Điều 1 của Nghị quyết này các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 và 6).

Điều 2.

Giao Chính phủ:

1. Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị xem xét, khắc phục những tồn tại được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 534/BC-UBTCNS13 ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra và của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán số 93/BC-KTNN ngày 10 tháng 5 năm 2012;

2. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Điều 3.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng