Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 270/TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho:

1. Nhân dân và Cán bộ xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;

2. Nhân dân và Cán bộ phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

3. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn,

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng