Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Nguyễn Quang Điển, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ chí Minh nghỉ hưu

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1570/TTr-BNV ngày 01 tháng 06 năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Quang Điển, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 08 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Quang Điển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng