Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả do mưa lũ

___________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 277/PCLBTW ngày 17 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 500 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam thực hiện cứu đói cho những hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng