Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hòa Ê-xtô-ni-a về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

___________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 4854/TTr-BNG-LS ngày 10 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ê-xtô-ni-a về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quan của ta biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./.

Chính phủ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng