• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/09/1993
  • Ngày hết hiệu lực: 06/12/2001
BỘ TƯ PHÁP-BỘ TÀI CHÍNH
Số: 81-TT/LB lỗi
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1993

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Về việc quy định sửa đổi mức thu lệ phí công chứng

____________

Đang cập nhật Bộ Tư pháp

Đang cập nhật Bộ Tài chính

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.