• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2006

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________
 

Số: 02/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật quân đội

___________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 11774/TTr-BGD&ĐT ngày 21 tháng 12 năm 2005 về việc thành lập Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội trên cơ sở Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật quân đội.

Điều 2. Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật quân đội hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trường Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật quân đội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm

 
Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.