• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/1985
  • Ngày hết hiệu lực: 08/05/1999
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1985

PHÁP LỆNH

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG PHÁP LỆNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;

Pháp lệnh này quy định việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Pháp lệnh ngày 25 tháng 11 năm 1983 về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc.

Điều 1

Bổ sung vào cuối Điều 3 của Pháp lệnh ngày 25 tháng 11 năm 1983 một đoạn dưới đây:

"Phiếu công trái thu và ghi bằng tiền, thu và ghi bằng thóc, thu và ghi bằng ngoại tệ đều có hai loại: loại kỳ hạn 10 năm và loại kỳ hạn 5 năm".

Điều 2

Thay thế Điều 6 của Pháp lệnh nói trên bằng Điều 6 mới dưới đây:

"Phiếu công trái kỳ hạn 10 năm được hưởng lãi hàng năm là 3%, phiếu công trái kỳ hạn 5 năm được hưởng lãi hàng năm là 2%, tính trên số tiền, số thóc hoặc số ngoại tệ ghi trên phiếu. Phiếu công trái được thanh toán đúng hạn 10 năm hoặc 5 năm kể từ ngày mua, vốn và lãi thanh toán một lần".

Điều 3

Những điểm bổ sung, sửa đổi trên đây có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 1985.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trường Chinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.