• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 46/2013/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

________________________________

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định s26/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Theo đnghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 1. Thí điểm thực hiện một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam. Thời gian thực hiện thí điểm từ năm 2013 đến hết năm 2017.

Điều 2. Đối tượng áp dụng Quyết định này gồm: cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam, 02 Chi Cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này điều chỉnh chế độ chi đặc thù tiền lương, tiền thưởng, trang phục công tác và nguồn kinh phí đảm bảo chi đặc thù.

Điều 4. Nội dung chi đặc thù, chế độ chi đặc thù được tính vào kinh phí giao tự chủ như sau:

1. Tiền lương bình quân: Được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ).

2. Thưởng an toàn, an ninh hàng hải: Được áp dụng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.

3. Trang phục công tác: Được thực hiện chi trang phục công tác. Bộ Giao thông vận tải quy định chế độ trang phục công tác cho Cục Hàng hải Việt Nam; Bộ Tài chính quy định mức chi trang phục công tác theo chế độ trang phục được ban hành.

Điều 5. Kinh phí bảo đảm chế độ chi đặc thù gồm: hệ số tiền lương tăng thêm 0,8 lần; thưởng an toàn, an ninh hàng hải và trang phục công tác được bố trí từ nguồn thu phí cảng vụ hàng hải được để lại chi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các Cảng vụ Hàng hải.

Điều 6. Nguồn kinh phí giao tự chủ nếu có tiết kiệm, Cục Hàng hải Việt Nam được chi cho các nội dung theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; trong đó, bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Điều 7. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn về phân bổ nguồn kinh phí thực hiện các khoản chi đặc thù nêu trên.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013 và áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2013 đến năm 2017. Quý III năm 2017, Bộ Giao thông vận tải tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này, trên cơ sở đó phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế cho giai đoạn tiếp theo.

Các Bộ trưởng: Giao thông vận tải, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.