• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/09/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1374/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 26 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phân loại đơn vị hành chính đối với thành phố Hồ Chí Minh

_______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 1809/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2857/TTr-BNV ngày 17 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính loại đặc biệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.