• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/11/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1625/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 29 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2007-2010

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2007-2010 như sau:

1. Tổ chức lại Tổng công ty Ứng dụng công nghệ và Du lịch (Newtatco) và hai công ty thành viên trực thuộc (Công ty Phát triển công nghệ tin học và Cung ứng nhân lực, Công ty Du lịch và Thương mại) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Ứng dụng công nghệ và Du lịch.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

- Năm 2007:

Công ty Đầu tư phát triển điện lực và Hạ tầng (PIDI).

- Năm 2008:

+ Công ty NetNam.

+ Công ty Phát triển công nghệ (Imtech).

- Năm 2009:

+ Công ty Đầu tư phát triển công trình du lịch (Detourpro).

+ Công ty Phát triển công nghệ sinh học (Dona-Techno).

3. Giao cho tập thể người lao động:

- Năm 2007:

+ Công ty Vật liệu và Công nghệ (Matech).

+ Công ty Sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu khoa học và kỹ thuật (Scitechimex).

- Năm 2008:

+ Công ty Công nghệ mới (Cotec).

+ Công ty Điện tử (Eleco).

+ Công ty Hóa sinh và Phát triển công nghệ mới (Vihitesco).

- Năm 2009:

+ Công ty Ứng dụng khoa học công nghệ và Chuyển giao công nghệ mới.

+ Công ty Giám định và Chuyển giao công nghệ (ICT).

+ Công ty Xây dựng và Triển khai công nghệ mới.

4. Phá sản Công ty Điện tử và Quang học-Elopi (năm 2008).

Điều 2.

1. Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

- Căn cứ quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa các công ty nhà nước nêu tại Quyết định này.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc thực hiện phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.