• Quyết định 01/2020/QĐ-TTg

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  03/01/2020

 • Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN

  Ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáotài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành

  31/12/2019

  14/02/1920

 • Quyết định 4036 /QĐ-BCT

  Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2020

  31/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 38/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  31/12/2019

  20/02/2020

 • Quyết định 04/2019/QĐ-KTNN

  Ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

  31/12/2019

  14/02/2020

 • Quyết định 37/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

  27/12/2019

  15/02/2020

 • Quyết định 36/2019/QĐ-TTg

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dữ trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

  25/12/2019

  15/02/2020

 • Quyết định 35/2019/QĐ-TTg

  Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

  19/12/2019

  15/02/2020

 • Quyết định 34/2019/QĐ-TTg

  Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

  18/12/2019

  03/02/2020

 • Quyết định 33/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

  14/11/2019

  31/12/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.