• Quyết định 25/2020/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  31/08/2020

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 24/2020/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  27/08/2020

  20/10/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 23/2020/QĐ-TTg

  Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020

  14/08/2020

  01/10/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 22/2020/QĐ-TTg

  Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ

  10/08/2020

  10/08/2020

 • Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

  Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

  22/07/2020

  15/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN

  Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

  26/06/2020

  10/08/2020

 • Quyết định 19/2020/QĐ-TTg

  Về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

  17/06/2020

  01/08/2020

 • Quyết định 1575/QĐ-BCT

  Đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

  16/06/2020

  ...

 • Quyết định 18/2020/QĐ-TTg

  Thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

  10/06/2020

  10/06/2020

 • Quyết định 17/2020/QĐ-TTg

  Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  29/05/2020

  15/07/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.