• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1994
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 31-L/CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1994

 

PHÁP LỆNH

Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

 

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 44 của Luật đất đai và Điều 10 của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

 

Pháp lệnh này quy định thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá mức diện tích.

Điều 1

Hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá mức diện tích theo quy định của pháp luật, thì ngoài việc phải nộp thuế theo quy định tại Điều 9 của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp trên toàn bộ diện tích sử dụng, còn phải nộp thuế bổ sung đối với phần diện tích trên hạn mức.

Điều 2

Mức thuế bổ sung đối với phần diện tích trên hạn mức bằng 20% (hai mươi phần trăm) mức thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để tính thuế bổ sung là mức thuế ghi thu bình quân của hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp.

Điều 3

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1994.

Điều 4

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này./.

Pháp lệnh này đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 15 tháng 03 năm 1994.

 

TM. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.