• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/05/2009
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 69/2009/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2009

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

______________________

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 02/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg ngay 09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức thu phí xăng dầu.

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Bổ sung Tiểu mục của Mục 2100 “Phí xăng dầu”:

1. Tiểu mục 2103 “Phí dầu hỏa”;

2. Tiểu mục 2104 “Phí dầu ma zút”;

3. Tiểu mục 2105 “Phí dầu mỡ nhờn”;

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho các khoản phí dầu hỏa, dầu ma zút, dầu mỡ nhờn phát sinh từ ngày 09/01/2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn cụ thể./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hà

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.