• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/05/2009
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 668/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ văn bản số 548/TTg-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) với nhiệm vụ:

Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê đáp ứng đầy đủ, kịp thời, chính xác các yêu cầu về cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan quản lý Nhà nước (cả ở Trung ương và địa phương), bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê gồm:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban.

2. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực.

3. Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Ủy viên.

4. Đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, các Ngân hàng thương mại, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên.

5. Đại diện Lãnh đạo các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Ủy viên.

6. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, An Giang, Ủy viên.

Giúp việc Ban Chỉ đạo gồm có Tổ Biên tập liên ngành do Trưởng ban quyết định thành lập.

Điều 3. Chế độ làm việc

1. Thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo do trưởng ban quyết định.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Trụ sở làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập đặt tại trục sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập liên ngành thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập liên ngành được hưởng phụ cấp làm việc kiêm nhiệm theo chế độ hiện hành.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp và bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.