• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/1980
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 377/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1980

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 377/CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1980 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH VĨNH PHÚ: CHIA HUYỆN SÔNG THAO VÀ HUYỆN SÔNG LÔ, MỖI HUYỆN THÀNH HAI; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HUYỆN PHONG CHÂU

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú và Ban tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới các huyện Sông Thao, Sông Lô và Phong Châu thuộc tỉnh Vĩnh Phú như sau:

1. Chia huyện Sông Thao thành hai huyện lấy tên là huyện Sông Thao và huyện Yên Lập.

- Huyện Sông Thao gồm có các xã Hiền Lương, Động Lâm, Quản Khê, Lâm Lợi, Xuân Áng, Chuế Lưu, Võ Tranh, Bằng Giã, Văn Lang, Minh Côi, Tiên Lương, Ngô Xá, Tuy Lộc, Phương Xá, Đồng Cam, Thuỵ Liễu, Phương Vĩ, Tam Sơn, Văn Bán, Tùng Khê, Phùng Xá, Sơn Nga, Sai Nga, Cấp Dẫn, Xương Thịnh, Thanh Nga, Đông Phú, Phú Khê, Sơn Tinh, Hương Lũng, Tà Xá, Yên Tập, Phú Lạc, Tình Cương, Trương Xá, Hiền Đa, Cát Trù, Văn Khúc, Điêu Lương, Yên Dưỡng, Đồng Lương. Trụ sở của huyện đóng tại xã Đông Phú.

- Huyện Yên Lập gồm có các xã Mỹ Lung, Mỹ Lương, Lương Sơn, Xuân An, Xuân Viên, Xuân Thuỷ, Hưng Long, Tân Long, Thượng Long, Nga Hoàng, Trung Sơn, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hoà, Đồng Lạc. Trụ sở của huyện đóng tại xã Tân Long.

2. Chia huyện Sông Lô thành hai huyện lấy tên là huyện Thanh Hoà và huyện Đoan Hùng và sáp nhập 4 xã còn lại của huyện Sông Lô vào huyện Phong Châu cùng tỉnh.

- Huyện Thanh Hoà gồm có các xã Liên Phương, Hậu Bổng, Đại Phạm, Đan Thượng, Đan Hà, Lệnh Khanh, Hà Lương, Phụ Khánh, Y Sơn, Gia Điền, m Thượng, m Hạ, Phương Viên, Minh Hạc, Hương Xạ, Cao Điền, Lang Sơn, Chính Công, Yên Kỳ, Yên Luật, Vĩnh Chân, Vụ Cầu, Hanh Cù, Thanh Vân, Đông Xuân, Đông Lĩnh, Yên Khê, Vũ Yẻn, Phương Ninh, Đào Giã, Thái Ninh, Đại An, Năng Yên, Quảng Nạp, Ninh Dân, Yên Nội, Thanh Xá, Vũ Lao, Mạn Lan, Chí Tiên, Hoàng Cương, Thanh Hà, Sơn Cường, Đông Thành, Khải Xuân, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Lương Lô, Mai Tùng và thị trấn nông trường Vân Lĩnh. Trụ sở của huyện đóng tại xã Đào Giã.

- Huyện Đoan Hùng gồm có các xã Bằng Luân, Minh Lương, Quế Lâm, Bằng Doãn, Phúc Lai, Tây Cốc, Đông Khê, Nghinh Xuyên, Hùng Quan, Vân Du, Chi Đám, Hữu Đô, Đại Nghĩa, Phú Thứ, Phương Trung, Phong Phú, Ngọc Quán, Thọ Sơn, Yên Kiện, Sóc Đăng, Hùng Long, Tiêu Sơn, Vân Đồn, Minh Tiến, Minh Phú, Chân Mộng, Vụ Quang và thị trấn nông trường Vân Hùng. Trụ sở của huyện đóng tại xã Thọ Sơn.

- Sáp nhập 4 xã còn lại của huyện Sông Lô là Trạm Thản, Tiên Phú, Liên Hoa, Phú Mỹ vào huyện Phong Châu.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Tố Hữu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.